Login

Register

User Registration
or Cancel

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

             MS-ON60-2       MP-ON60-2

TW60 L60 MP-APP60 FB10860-3

Update
รายการ "Money Plus" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา15.00-16.00น. (ทาง FM101) โดยคุณยุทธนา กระบวนแสง:
รายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์-ศกร์ เวลา15.00-16.00น. (ทาง FM97) โดยคุณยุทธนา กระบวนแสง:

บทความสุขภาพ

อาหารที่ควรกินหลังออกกำลังกาย

อาหารที่ควรกินหลังออกกำลังกาย

1.กล้วย ผลไม้มากคุณประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วย โปรตีน ธาตุเหล็ก และวิตามินเอ ที่สำคัญค...

16-08-2017 | บทความสุขภาพ

Read more
สิ่งที่ไม่ควรทำ หลักจากออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆ

สิ่งที่ไม่ควรทำ หลักจากออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆ

1. การยืดเส้นยืดสายไม่ควรทำหลังจากเลิกเล่น : การยืดเส้นยืดสาย อันที่จริงแล้วนั้น พวกเราได้ลงมือปฏิบั...

09-08-2017 | บทความสุขภาพ

Read more
5 วิธีออกกำลังกาย เบิร์นได้ 500 กิโลแคลอรี ภายใน 30 นาทีเท่านั้น !

5 วิธีออกกำลังกาย เบิร์นได้ 500 กิโลแคลอรี ภายใน 30 นาทีเท่านั้น !

1. วิ่ง วิธีออกกำลังกายลดน้ำหนักยอดฮิตก็มีการวิ่งที่ติดอันดับต้น ๆ เพราะเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโ...

09-08-2017 | บทความสุขภาพ

Read more

รายการวิทยุ Money Shot

สวรรค์ของนักขับ EP.3 (เที่ยวภาคกลาง)

สวรรค์ของนักขับ EP.3 (เที่ยวภาคกลาง)

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุขุม ธรรมมณีวงศ์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่...

15-12-2017 | Money Shot

Read more
ทิศทางตลาดหุ้นไทยปลายปี 60 พร้อมเจาะลึกหุ้นเด่นเชิงปริมาณ กับ บล.หยวนต้า

ทิศทางตลาดหุ้นไทยปลายปี 60 พร้อมเจาะลึกหุ้นเด่นเชิงปริมาณ กับ บล.หยวนต้า

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณเจตอาทร สองเมือง , CFA ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Quantitative บล.หยวนต้า...

15-12-2017 | Money Shot

Read more
“ซีลิค คอร์พ” กางแผนธุรกิจปี 61 พร้อมเดินหน้าขยายฐานต่างประเทศ

“ซีลิค คอร์พ” กางแผนธุรกิจปี 61 พร้อมเดินหน้าขยายฐานต่างประเทศ

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณเอก สุวัฒนพิมพ์ ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหา...

14-12-2017 | Money Shot

Read more
gsb
Friday, 24 November 2017 15:26

ก.ล.ต. ย้ำผู้ลงทุนเลือกบริษัทจดทะเบียนคุณภาพดีด้วยการอ่านรายงานข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ Featured

Written by  www.yutcareyou.com
Rate this item
(0 votes)

ก.ล.ต. ย้ำผู้ลงทุนถึงหลักการเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ดี ต้องอ่านรายงานข้อมูลสำคัญ เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมชูหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนเกิดจากการแนวคิดที่มุ่งสร้างมาตรฐานช่วยพัฒนากิจการ พัฒนาผู้ลงทุน และสร้างกลไกในตลาดทุนให้เกิดวินัยของผู้ปฏิบัติ เน้นความมีส่วนร่วมในตลาดเพื่อเสริมการทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย

ผชวยเลขาธการสรวภา สพรรณธเนศ

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพดีได้โดยศึกษาข้อมูลจากรายงานสำคัญต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ รายงาน 56-1 และรายงานอื่น ๆ ตามรอบระยะเวลา อาทิ รายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี รายการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งรายงาน 56-1 จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่  (1) การประกอบธุรกิจ ครอบคลุมลักษณะของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน (2) การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รายการที่เกี่ยวโยงกัน อาทิ การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย (3) ส่วนวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี ก่อนบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น จะมีกระบวนการกลั่นกรองในเบื้องต้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)และเมื่อเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ก็ยังมีกลไกการกำกับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนนั้นมีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. เกิดจากการแนวคิดที่มุ่งสร้างมาตรฐานและเสนอมาตรการที่ช่วยพัฒนากิจการ พัฒนาผู้ลงทุน โดยการสร้างกลไกให้เกิดจากวินัยของผู้ปฏิบัติเอง รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในตลาด เพื่อเสริมการทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย โดยจะเน้นการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ให้ปฏิบัติตามหลัก CG ด้วยการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ทำสิ่งที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกมาตรการเบื้องต้นไปแล้ว เพื่อช่วยจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาฐานะการเงิน ปัญหาด้านงบการเงิน หรือปัญหาลักษณะธุรกิจ โดยการขึ้นเครื่องหมาย “C” และกำหนดให้เป็นหุ้นที่ซื้อขายด้วย cash balance ซึ่งจะได้นำมาใช้ต่อไป

สำหรับผู้ลงทุนนอกจากจะต้องศึกษาข้อมูลรายงานสำคัญที่บริษัทเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ ยังควรใช้รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ( KAM) ให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน (รายการ MT) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการ RPT) ที่จะเปิดเผยรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทที่ผู้ลงทุนควรทราบ ซึ่งผู้ลงทุนต้องให้ความสำคัญกับการติดตามดูแลบริษัทที่เลือกลงทุน  เพราะหลายครั้งที่หน่วยงานกำกับดูแลอาจไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการห้ามบริษัทไม่ให้กระทำการใด ๆ แต่ด้วยข้อมูลที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งสัญญาณสำคัญให้แก่ผู้ลงทุนว่าควรเลือกลงทุนในบริษัท ดังนั้น ก.ล.ต. จึงกำหนดให้บริษัทต้องรายงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างทันท่วงที เมื่อบริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือหยุดประกอบกิจการ เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ หรือทำสัญญาให้ผู้อื่นมีอำนาจในการบริหาร การถูกครอบงำกิจการ หรือกรณีอื่นที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น”

“ผู้ลงทุนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่คุณภาพของการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนจึงควรใช้สิทธิของตนและรักษาผลประโยชน์โดยการศึกษาข้อมูล อ่านรายงานสำคัญ และใช้โอกาสเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นซักถามผู้บริหารเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ” นางสิริวิภากล่าวเสริม 

ที่มา : ขอขอบคุณ ภาพ และ เนื้อข่าว จา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Read 7 times
จำนวนผู้เข้าชม:1299550
เก็บสถิติตั้งแต่วันที่:06/01/2014

สงวนลิขสิทธ์ตาม พรบ.2549 Yutcareyou.com